Eximbank đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC, đề xuất chia cổ tức

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa cập nhật thêm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lần 3 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đề xuất chia cổ tức

Eximbank cho biết được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước. Theo quy định, ngân hàng không được chia cổ tức cho đến khi tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC. 

Các trái phiếu này đến cuối năm 2020 còn một phần chưa được thanh toán hết. Tuy nhiên đến ngày 30/3/2021, Eximbank đã thanh toán hết trái phiếu VAMC.

Theo đó, Eximbank đề xuất NHNN chấp thuận cho Eximbank được chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021. Sau khi được NHNN chấp thuận, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phân phối cụ thể. Dự kiến số lợi nhuận được chia sau khi trừ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019, 2020 là 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ số cổ phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, cổ tức dự kiến là 1.800 đồng/cp.

Nới điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Tại đại hội lần này, Eximbank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong điều lệ ngân hàng.

Cụ thể, Eximbank muốn sửa quy định người đại diện theo pháp luật từ “Tổng giám đốc” sang “Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh TGĐ mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế”.

Sau nhiều lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thành do không đủ túc số, Eximbank trình cổ đông sửa đổi các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì phải ít nhất 65% như trước.

Trong trường hợp lần họp thứ nhất không đủ điều kiện thì cuộc họp thứ 2 được tiến hành khi túc số từ 33% (trước đây là 51%).

Đến lần họp thứ ba, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành mà không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ngoài ra, trường hợp thông qua quyết định của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì chỉ cần số cổ đông đại diện trên 50% cổ phần biểu quyết tán thành thay vì 65% như trước đây

Previous post Bản lĩnh Nhà đầu tư 2021 – Trải nghiệm thiết thực dành cho sinh viên yêu thích chứng khoán
Next post Dự án KDC ‘ngủ quên’ bị xử phạt gần 300 triệu đồng vì huy động vốn